Z BOZP vykonávame nasledovné činnosti:

- Zavedenie systému BOZP.
- Činnos» BTS dodávateµským spôsobom.
- Vypracovanie dokumentácie z BOZP.
- ©kolenia zamestnancov z predpisov BOZP.
- Poradenstvo v BOZP - zdarma


Z OPP (ochrana pred poµiarmi) vykonávame nasledovné činnosti::


- činnos» technika PO
- Vypracovanie dokumentácie OPP
- Vypracovanie dokumentácie z BOZP.
- ©kolenie a odborná príprava osôb zaradených do protipoľiarnych hliadok
- ©kolenia zamestnancov z OPP
- Poradenstvo v OPP